Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

V loňském roce schválila Evropská unie své klimaticko-energetické cíle pro příští desetiletí. Do roku 2030 by tak měla téměř třetina veškeré spotřebované energie v EU pocházet z obnovitelných zdrojů. Ke splnění tohoto cíle je nutné, aby podíl OZE vzrostl ve všech členských zemích. Evropská komise zároveň opakovaně zdůrazňuje, že tohoto cíle není možné dosáhnout bez významnějšího zapojení samovýrobců obnovitelné energie. Tam patří kromě jednotlivých občanů i obce nebo energetická družstva, souhrnně označovány jako komunitní energetika. Ostatně i proto související legislativní balíček (označovaný též zimní energetický balíček) dostal pojmenování „Čistá energie pro všechny Evropany“.

Ministerstvo průmyslu, zodpovědné v Česku za implementaci zmíněných OZE cílů a směrnic, připravilo v této souvislosti hned několik novel zákonů a předložilo i návrh klimaticko-energetického plánu České republiky. Již první analýza návrhů však naznačuje (obě novely i plán již mají za sebou meziresortní připomínkové řízení), že ministerstvo průmyslu s rolí komunitní energetiky a zejména obecních projektů nepočítá a celkově hodlá v oblasti rozvoje OZE postupovat velmi pomalu. Předložené návrhy sice obcím přímo nebrání, aby se ucházely o finanční podporu, ale oba dosud navrhované mechanismy, tj. aukční bonus v aukcích a zelený bonus vypisovaný pro menší projekty, jsou z pohledu obcí nastaveny zcela nevhodně. Z dosavadních zkušeností s aukcemi ze západní Evropy třeba vyplývá, že v nabídkových řízeních nemohou obce konkurovat komerčním projektům. Riziko neúspěchu a s ním spojená ztráta finančních prostředků vynaložených na přípravu projektu nelze v případě komunitních projektů, na rozdíl od komerčních, kompenzovat úspěšným výsledkem v jiném regionu. Je proto velmi pravděpodobné, že obce se aukcí účastnit nebudou.

Nicméně ani navržená pravidla pro malé projekty podporované zeleným bonusem nepovedou bez další úpravy k rozvoji OZE vlastněných obcemi. Důvodem je navázání podpory na nařízení vlády vydávané v tříletém intervalu, které stanoví druh a množství obnovitelných zdrojů, které budou podporovány. Protože obce, na rozdíl od komerčního developera, potřebují z objektivních důvodů na přípravu projektu více času (obce neřeší jen projekt OZE, každé významné rozhodnutí musí podstupovat schvalování na zastupitelstvu, mají také ve srovnání s podnikateli v oboru méně odbornosti v přípravě projektu OZE, potřebují stabilní podmínky přesahující jedno volební období atd.), hrozí, že perspektiva nejistých podmínek či dokonce riziko nevypsání žádné podpory, bude zájemce z řad obcí o projekty obnovitelných zdrojů odrazovat.

Bylo by chybou, kdyby se ministerstvo průmyslu v tomto směru více neinspirovalo od našich německých nebo rakouských sousedů. Komunitní energetika má zde silnou tradici a není proto divu, že např. v Německu jsou dvě třetiny všech obnovitelných zdrojů vlastněné a provozované přímo spotřebiteli vyrobené energie, jako jsou obce, energetická družstva, zemědělci či drobné firmy. I v Česku vzniklo několik pozoruhodných obecních projektů (např. Kněžice, Karle, Litoměřice atd.), ve kterých vlastní a provozuje obnovitelný zdroj obec. Jsou to právě tyto projekty a nikoliv třeba velké komerční projekty fotovoltaických elektráren vlastněné investičními skupinami s nejasným původem, které veřejnost oceňuje a které lákají i zájemce ze zahraničí.

Komunitní projekty mají přitom pozitivní dopad nejen na zvyšování podílu výroby čisté energie, ale i na lokální ekonomiku, zaměstnanost nebo energetickou soběstačnost. Zkušenosti ze západní Evropy ukazují, že tyto projekty obvykle v obcích akcelerují další úsporná a energetická opatření a jsou tak hnacím motorem dalších žádoucích změn. V neposlední řadě se komunitní projekty významnou měrou podílejí na popularitě obnovitelných zdrojů u veřejnosti a nepřímo tak umožňují rozvoj i větších komerčních projektů.

Tomáš Jagoš, Hnutí DUHA

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla