Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Kombinace opatření týkajících se energetické účinnosti a další rozvoj obnovitelných zdrojů energie byly klíčovým prvkem energetické strategie Villachu po více než 20 let. Jako druhé největší město v Korutanech s 60 tisíci obyvateli integroval Villach jiné a "mladší" zdroje udržitelné energie kromě vynikající základny vodní energie pocházející z Drávy a dalších menších řek. Díky tomu jsou v roce 2014 všechny domácnosti města zásobovány elektřinou z obnovitelných zdrojů a 80% dálkově dodávaného tepla pochází z biomasy a termální energie.

Jako jeden z prvních členů Rakouské klimatické aliance (přistoupil v roce 1992) se Villach připojil k "síti e5" (rakouskému programu European Energy Award) v roce 2009 a nedávno také k iniciativě Smart City.

Ambiciózní energetická strategie obsahuje následující cíle:

  • Redukce emisí skleníkových plynů na jednoho obyvatele o 30% do roku 2020 (oproti 2010!)
  • Podíl výroby energie z OZE 50% do roku 2020 (včetně dopravy)
  • Zvýšení energetické účinnosti o 20% do roku 2020 (oproti 2010)
  • Rozdělení dopravy: +10% veřejná doprava, -10% soukromá automobilová doprava do roku 2020

S ohledem na nové technologie a standardizaci nabývá stále více na významu výroba elektřiny z decentralizovaných zdrojů. Například na jedné straně se v posledních letech neustále zvyšuje počet soukromých fotovoltaikcých (FV) zařízení dotovaných místní vládou, ale velmi úspěšná jsou také FV-zařízení na veřejných budovách - s investiční účastí občanů bylo nedávno nainstalováno 500 kWp. Projekt Smart City se navíc zaměřuje na skladování energie a inteligentní sítě.

Co se týče vytápění pracuje místní vláda na zvýšení podílu obnovitelné energie. Za účelem přechodu soukromých vytápěcích systémů na obnovitelné nabízí město zdarma kontrolu těchto systémů, jakož i poradenství.

Ze strategického hlediska se zdá být velmi důležitou strategie rozvoje města. V jedné pracovní skupině jsou společně rozvíjena témata "energie, infrastruktura, doprava, zásobování a hospodaření s odpadem". Experti se zaměřují na využití a lepší zapojení existujících potenciálních zdrojů (odpadního tepla a solární energie).

Celý balíček je doplněn o terciální sektor a sektor školení při práci. Kromě Univerzity aplikovaných věd v Kärntenu a jejího zaměření na energetiku a technologie, disponuje město Villach širokou energetickou poradenskou sítí, sdružením pro obnovitelné zdroje energie a velmi kvalitním informačním programem, pokud jde o zelená pracovní místa a udržitelné technologie.

Georg Priesner, Klimabündnis Österreich GmbH

Článek převzat z webu 100% RES COMMUNITIES

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla