Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Ostuda s podvody v čerpání evropských fondů zřejmě není pro Českou republiku dostatečným varováním. V návrhu nových operačních programů se Ministerstvo pro místní rozvoj pokouší o další, až příliš okatý, podvod – přebarvit odpad na zeleno a udělat z něj obnovitelný zdroj energie. Ministerstvo pro místní rozvoj poslalo do připomínkového řízení návrh tzv. Dohody o partnerství, klíčový dokument, kterým se bude řídit financování z evropských fondů v příštích sedmi letech. Nastiňuje i podobu příštích operačních programů.

Návrh se alespoň navenek zdá být v souladu se Strategií Evropa 2020 pro chytrý a udržitelný růst i se závaznými cíli evropské energetické politiky. Konkrétní opatření, která mají pomoci českým regionům s inovacemi a snížením vysoké energetické náročnosti ale naznačují, že i tentokrát zůstane příležitost investovat významný objem financí do skutečně perspektivních technologií nevyužita. Návrh Operačního programu podnikání a inovace, na němž se významně podílelo i Ministerstvo průmyslu a obchodu, totiž tvrdí, že jednou z cest k nízkouhlíkové ekonomice je „využívání OZE (výstavba a rekonstrukce zařízení především pro energetické využití odpadu a malých vodních elektráren).“*

Blamáž s pokusem učinit z nekonečného proudu odpadu obnovitelný zdroj je nevídaná nejen z hlediska definice obnovitelných zdrojů, ale postrádá i jakoukoli racionalitu pokud jde o rozumné využití surovin. V době, kdy ceny materiálových a energetických vstupů ve světové konkurenci stále rostou, musí být priorita v nakládání s odpady zcela jiná než zajistění paliva spalovnám. Je třeba využití odpadu opřít o ekonomickou realitu a z evropských fondů podpořit opatření cenově efektivnější a v souladu s evropskou hierarchií nakládání s odpady v pořadí: prevence, opakované použití a recyklace (včetně využití vytříděného bioodpadu), následně teprve spalování a případně skládkování. Účet 65 miliard korun za 14 spaloven, které je podle nedávno zveřejněné představy MŽP o budoucím plánu odpadového hospodářství třeba postavit, by bezpečně vyčerpal téměř všechny prostředky, které nám EU na ochranu životního prostředí bude schopná nabídnout.

Jediným skutečným obnovitelným zdrojem, který chce MMR podpořit z evropských fondů, jsou malé vodní elektrárny. Slibuje si od nich pomoc se splněním závazného cíle pokrývat 13 % spotřeby energie v roce 2020 z obnovitelných zdrojů. Byť v Česku probíhá slibný výzkum i využití nových technologií vodních turbín, je otázkou, zda je omezení podpory na jediný zdroj tím správným krokem. Potenciál malých vodních elektráren, který je u nás využíván už od dob Františka Křižíka, je téměř vyčerpán a nelze očekávat, že do roku 2020 naroste instalovaná kapacita o více než 15 MW. Podíváme-li se na prudce rostoucí křivku účinnosti a rychlé inovace u dalších obnovitelných zdrojů, lze návrh MMR vysvětlit jako ignoranci slibně se vyvíjejícího odvětví.

* Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020, Příloha I., část Zaměření OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, str. 72.

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla