Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Evropská komise vytvořila softwarový nástroj CO2MPARE, který umožní spočítat vliv projektů podpořených z evropských fondů na emise oxidu uhličitého. Díky konkrétním datům o snížení nebo nárůstu emisí při financování plánovaných opatření je možné srovnávat emisní scénáře budoucích investic a dospět k variantě, která bude nejen ekonomicky smysluplná, ale také ekologicky šetrná. Ministerstva, která připravují operační programy, mají v rukou jednoduchý nástroj pro rozhodování, zda českou ekonomiku postrčí moderním a udržitelným směrem.

Cílem Evropské unie i České republiky je s pomocí evropských fondů snížit energetickou a emisní náročnost ekonomiky. Zatímco Strategie Evropa 2020 stanovila konkrétní způsob jeho naplnění, české plány na využití fondů jsou zatím mnohem vágnější. Na obecné úrovni proklamací se k nízkouhlíkové ekonomice hlásí, při podrobnějším pohledu na investice, do nichž mají evropské peníze téct, lze o skutečné snaze racionálně využít finance ke snížení závislosti na fosilních palivech směle pochybovat. Spalovny komunálního odpadu, podpora uhelných tepláren nebo investice do vedení pro export elektřiny maskované jako chytré sítě, to jsou všechno záměry, které se objevují v současných verzích operačních programů. Scénáře různých možností, jak za veřejné peníze dosáhnout co nejlepších výsledků, například v oblasti snižování energetické náročnosti, nejsou zpracovány vůbec. Použití nástroje CO2MPARE přitom může velmi jednoduše ukázat, jak rozložení finanční alokace v operačních programech ovlivní emise skleníkových plynů.

CO2MPARE je nicméně jen návrhem Evropské komise a po jeho použití s daty ze současného Operačního programu Životní prostředí se ukazují jeho nedostatky: dosadíte-li data z programového dokumentu OPŽP do nástroje CO2MPARE, vyjde vám, že při využití všech prostředků by během životnosti investic z OPŽP došlo ke snížení emisí (nebo k jejich zachycení) o více než 100 milionů tun CO2. Za tak radikálním snížením stojí zejména alokace prostředků do Prioritní osy 6 „Zlepšování stavu přírody a krajiny“. Podklady pro výpočet totiž počítají v rámci intervencí, do kterých je možno investovat z této osy, zejména se zalesňováním. K zalesnění byla přitom využita jen minimální část peněz z osy 6 – výsledek je proto silně pozitivně zkreslený. Naopak úspory emisí díky energetickým renovacím budov, podpořené z OPŽP, jsou nejspíše podhodnocené – nástroj počítá více s výměnou vybavení, ve skutečnosti byly ale prostředky využity zejména pro zateplení budov.

CO2MPARE ještě potřebuje značně zpřesnit a doladit tak, aby jeho parametry odpovídaly realitě evropských projektů v Čeké republice, včetně jejich detailních vlastností, životnosti apod. Pro řádnou přípravu příštího programového období, včetně expertních studií a dat, která jsou pro zpřesnění nástroje nutná, mají přitom úřady k dispozici evropské peníze na tzv. technickou asistenci. Byla by škoda opět propásnout šanci nastavit operační programy strategicky a nevyužít nástroj, který se správnými daty dává jasný návod, jak investovat ve prospěch ekonomiky i klimatu.


Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla