Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Důležitost ochrany životního prostředí a klimatu v očích německé veřejnosti v posledních letech  zřetelně vzrostla. To je výsledek výzkumu veřejného mínění ohledně povědomí německých obyvatel o životním prostředí, který společně představily německá spolková ministryně životního prostředí Svenja Schulze a prezidentka Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA) Maria Krautzberger. Obyvatelé Německa jsou většinově názoru, že relevantní aktéři (průmysl, spolková vláda, komunální politici) stále nedělají dost pro ochranu životního prostředí a klimatu. Výše zmíněný výzkum německá spolková vláda a Spolkový úřad pro životní prostředí zadávají každé dva roky. Pro vznik poslední v druhé polovině roku 2018 bylo dotazováno cca. 4.000 německých občanů.

Výsledky ukazují, že obyvatelé Německa vnímají ochranu životního prostředí jako úkol všech oblastí politiky. V oblastech zemědělství a dopravy jsou velké mezery mezi přáním dotazovaných, aby se méně zatěžovalo životní prostředí a klima, a vytyčenými stěžejními úkoly politiků v této oblasti. S cíli tzv. energetické revoluce většina dotazovaných souhlasí. Zároveň si většina oslavených občanů myslí, že energetická revoluce musí být utvářena plynuleji.

Ministryně životního prostředí Schulze: „Studie ohledně povědomí o životním prostředí a klimatu ukazuje, že naléhavost ochrany životního prostředí a klimatu je pevně zakotvena v myšlení našich občanů. Zároveň většina občanů vidí nedostatky v konání. Tyto poznatky vnímám jako výzvu. Stát se musí postarat o lepší rámcové podmínky v oblasti ochrany klimatu. Proto se stavím za sociálně spravedlivou cenu CO2 a za závazný zákon o ochraně klimatu. Dotazovaní občané si přejí rychlejší energetickou revoluci. V tom se shodneme. Zde platí konečně uvolnit brzdu v rozvoji sluneční a větrné energetiky.“

Stav životního prostředí je hodnocen mnohem hůře, než v minulých letech. Již pouze 60 % dotazovaných považuje stav životního prostředí za dobrý, přičemž ještě v minulém dotazování o dva roky dříve to bylo celých 75 % obyvatel. Prezidentka Spolkového úřadu pro životní prostředí Krautzberger k tomu dodává: „Extrémně suchá léta v posledních letech nechala i naší zemi pocítit důsledky klimatických změn. Vymírání hmyzu, diskuse ohledně kvality ovzduší ve městech nebo o plastových odpadcích v mořích ukazují, jak moc jsou ohroženy naše základy pro život. I já proto považuji výsledky této aktuální studie za výzvu všem, aby začali více jednat s cílem ochrany životního prostředí a klimatu.“

Zvýšená očekávání občanů na jednání zodpovědných osob se ukazují také v tom, že jednání všech aktérů odpovědných za oblast ochrany životního prostředí a klimatu je hodnoceno hůře než v dřívějších studiích: S angažovaností průmyslu je spokojeno pouze 8 % (odpovědi: dělá dost/ dělá spíše dost), s angažovaností spolkové vlády 14 %. S angažovaností měst a obcí je spokojených 24 % dotazovaných německých občanů, s angažovaností ekologických spolků pak 71 % dotazovaných. Také svou vlastní angažovanost hodnotí veřejnost kriticky: pouze 19 % tázaných odpovědělo, že občané Německa dělají dost nebo spíše dost pro ochranu životního prostředí a klimatu, zatímco před dvěma lety to bylo 34 %.

Letošní studie obsahuje tři základní témata: energetiku, zemědělství a dopravu. Podíváme se na energetiku. Za povšimnutí stojí vysoké procento souhlasu s cíli a strategií tzv. energetické revoluce. 95 % dotazovaných občanů považuje zvýšení energetické efektivity díky novým technologiím za úspěch Energiewende. Podle 92 % německých občanů je úspěchem rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Zároveň je 81 % německých občanů názoru, že energetická revoluce postupuje příliš pomalu a 76 % dotazovaných občanů kritizuje, že náklady energetické revoluce jsou rozděleny nerovnoměrně.

Podle zprávy německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti přeložila Gabriela Reitinger, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla