Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Rozhýbat využívání čistých domácích obnovitelných zdrojů, pokutovat plýtvání uhlím či zajistit posílení státního dohledu, aby ČEZ naplňoval energetickou politiku státu - všechny tyto důležité úkoly měla zajistit vláda do konce roku 2015. Splněny však nejsou dodnes. Znovu to odhaluje Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR (SEK) do roku 2017, kterou v lednu projednala Babišova vláda. Podle Hnutí DUHA, Greenpeace a sdružení Calla se Ministerstvo průmyslu zaměřuje na nejdražší a nejrizikovější cesty, jako jsou nové jaderné reaktory, a opomíjí jiné úkoly.

Ekologické organizace oceňují, že minulá vláda rozhodla o zachování limitů těžby hnědého uhlí na velkolomu ČSA a zahájila program restrukturalizace uhelných regionů. Prosadila také ratifikaci Pařížské klimatické dohody v ČR a přijala Politiku ochrany klimatu, která cílí na 80% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050. Za pozitivní považují, že odstranila některé bariéry pro střešní fotovoltaické elektrárny a spustila v rámci Nové zelené úsporám finanční podporu pro domácnosti na nákup fotovoltaických panelů.

Na druhou stranu vláda však selhala v zásadních bodech, jejichž negativní dopad nadále zatěžuje naši energetiku v mnoha směrech:

 • V platné SEK se hned na šesti místech píše, že stát má znevýhodnit samostatnou výrobu elektřiny z hnědého uhlí v obřích elektrárnách (s obvyklou účinností 30 - 40 %) a přednost ve využívání uhlí má dostat kombinovaná výroba elektřiny a tepla v teplárnách (s obvyklou účinností přes 60 %). Přes jasnou většinu poslanců, kterou minulá vláda měla, tento úkol nesplnila. Nedokázala prosadit novelu zákona o hospodaření energií, která měla “Zajistit co nejrychlejší zavedení malusů pro nízkoúčinně kondenzačně vyrobenou elektřinu z uhlí” (byl dán termín 31.12.2015), ani žádné jiné podobné opatření.
 • Do 31. 12. 2015 měl být také splněn úkol: “Podpora nových OZE prostřednictvím aukcí nebo tendrů na nové kapacity anebo prostřednictvím případných vyrovnávacích plateb nebo investiční podporou vítězům tendrů, případně způsobem obchodování net metering.” Tato novela však nebyla zatím ani připravena a MPO se pouze vymlouvá na přípravu legislativy EU (přitom všechny ostatní státy EU podporu dál rozvíjejí, změny evropských směrnic tedy problémem nejsou).
 • Také se zatím nepovedlo “Omezit sortiment paliv využitelných v malých spalovacích stacionárních zdrojích”. Byly sice zpřísněny kontroly domácích kotlů a podporována výměna starých uhelných, ale SEK ČR požaduje systémové řešení (například uhlíkovou daň).
 • Namísto posílení pozice státu ve většinově ovládaných společnostech tak, aby naplňovaly energetickou politiku státu (schválený termín 31.12.2015), vznikla jen analýza úzce zaměřená na jadernou energetiku, která navíc neuvažovala změnu právní formy firmy ČEZ. V loňském roce navíc ČEZ změnil s vědomím vlády své stanovy v explicitním rozporu s úkoly vyplývajícími ze SEK, neboť degradoval dozorčí radu na konzultativní roli vzhledem ke strategickému směřování společnosti. V současnosti kvůli tomu čelí žalobě jednoho z minoritních akcionářů.

Ekologické organizace proto Babišovu vládu vyzvaly, aby zajistila dodatečné naplnění stěžejních úkolů Státní energetické koncepce a prosadila řešení, která jsou zároveň naplněním volebního programu ANO a programového prohlášení vlády. Patří k nim například:

 • Novela zákona o hospodaření energií, která zavede penalizaci málo účinné výroby elektřiny z uhlí a zpřísní podmínky pro minimální povolenou účinnost výroby energie při povolování rekonstrukce uhelných zdrojů.
 • Žádné udělování výjimek z platných zákonných limitů pro znečištění ovzduší z velkých spalovacích zdrojů. Nové evropské limity jsou slabší než čínské, proto by v zájmu ochrany zdraví měly být elektrárny a teplárny nuceny alespoň tyto limity splnit.
 • Zvýšení poplatků z vytěženého hnědého uhlí (novela horního zákona a nařízení vlády o výši poplatků) na minimálně 10 % tržní ceny tak, aby bylo méně výhodné uhlím plýtvat v málo účinných elektrárnách.
 • Novela zákona o podporovaných zdrojích energie, která obnoví přiměřenou podporu pro projekty obnovitelných zdrojů elektřiny, na nichž se budou moci majetkově podílet obce, místní podnikatelé, zemědělci či občané.
 • Upravit podmínky existujících dotačních programů tak, aby zajistily pro domácnosti, obce a podnikatele co nejefektivnější čerpání financí na malé fotovoltaické systémy. Ve spolupráci s distributory elektřiny a Energetickým regulačním úřadem připravit takové tarifní podmínky pro samovýrobce, které zajistí spravedlivé rozdělení nákladů na distribuční sítě a zároveň podpoří rozvoj vlastní výroby elektřiny.
 • Zavedení environmentální složky energetických daní u fosilních paliv. Sazby by měly odpovídat skutečným nákladům spojeným se spalováním fosilních paliv (tzn. zahrnout náklady na škody z pálení uhlí, které jinak platí všichni občané a stát). Daň by měla postupně růst, aby se spotřebitelé uhlí mohli přizpůsobit. Daň musí motivovat k přechodu na čisté vytápění, její výnos musí k přechodu na čistší zdroje pomoci lidem sociálně slabším.
 • Zajištění zdrojů na pokračování kotlíkových dotací (například z jiných operačních programů fondů EU, kde se špatně čerpá, nebo z výnosu environmentální složky energetických daní) a zúžit jejich využití jen na nefosilní technologie. Naopak rozšířit využití tak, aby byly dostupné i pro sociálně slabé domácnosti. Vytvořit podprogram zaměřený na výměnu kamen. Toto vytápění je z hlediska znečištění úplně nejhorší a stávající kotlíkové dotace se jej netýkají.
 • Provést reformu ČEZu, která zajistí důslednou ochranu veřejného zájmu na ochraně životního prostředí, lidského zdraví a naplňování strategických dokumentů státu při rozhodování této majoritně státní společnosti. Konkrétně jde o útlum spalování uhlí, zejména odstavováním málo účinných uhelných elektráren.

Na zprávě o plnění nástrojů Státní energetické koncepce je vidět, že se v tomto minulé vládě příliš nedařilo. Potřebujeme výrazněji upravit kurz a ne s novou vládou opakovat staré chyby a vsázet na chiméru rozvoje jaderné energetiky, která by měla vše vyřešit.

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA a Edvard Sequens, Calla a kol.

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla