Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Zero Carbon Britain, vědecky podložený dekarbonizační scénář zpracovaný Centrem alternativních technologií (CAT) z Walesu, představil v dubnu na několika místech v ČR jeden z jeho klíčových autorů, Tobi Kellner. Scénář reaguje na poznatky vědy o klimatické změně a řídí se fyzikálně realistickým pohledem a ne tím, co se dnes zdá být politicky přijatelné. Snižuje emise skleníkových plynů až k dosažení nulové bilance, kterou klade orientačně  do roku 2030.

Centrum alternativních technologií ukázalo, že toho lze docílit bez neznámých budoucích technologií. Zlepšením budov, dopravních systémů, spotřebních zvyklostí a investicemi do obnovitelných zdrojů je možné Británii zásobovat bez emisí skleníkových plynů a bez nežádoucích dopadů na kvalitu života.

Model produkce elektřiny, hlavně z větru, užívá desetiletou řadu meteorologických údajů a srovnává ji s kvalifikovaně odhadovanou budoucí spotřebou energie, přičemž podmínkou modelu je také šedesátiprocentní pokles spotřeby oproti dnešku. Po většinu doby lze zajistit přebytek, který se částečně exportuje a částečně užije pro výrobu vodíku. Většina vodíku se chemickou cestou zkombinuje s uhlíkem z biomasy, čímž se získají „umělé“ uhlovodíky. Umělý metan lze skladovat ve vytěžených ložiscích zemního plynu a užít v okamžiku nedostatku v plynových elektrárnách. Umělá nafta bude pro těžké stroje a letadla.

Veškerá potřebná biomasa pro energetické potřeby se dle scénáře Zero Carbon Britain vypěstuje na britské půdě, která zároveň musí zajistit do značné míry (větší než dnes) výživu své populace. K dosažení tohoto cíle budou nutné výrazné změny ve využívání půdy, zejména dramatická redukce pastvin. To bude jistě znamenat nebývalý kulturně společenský zásah. Velké snížení spotřeby masných a mléčných výrobků spolu s nárůstem jiných potravinových zdrojů však povede ke zdravější stravě, přičemž zemědělství bude využívat méně půdy. Emise, které nelze eliminovat (průmysl, odpady a zemědělství) se vyváží zachycováním uhlíku v obnovených rašeliništích a nově zalesněných oblastech. Transformace pomůže adaptaci na očekávané proměny klimatu a zvýší odolnost vůči jejím neočekávaným dopadům. Vytvoří milion pracovních míst. Jedná se o ostrovní model, který ukazuje cestu. Autoři jsou si vědomi, že ve skutečnosti naplnění scénáře napomůže jeho rozšíření na velké území, nejlépe celé Evropy. Viz www.zerocarbonbritain.org.

Yvonna Gailly a Jan Hollan, Ekologický institut VeronicaProjekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla