Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Energetická chudoba je ve světě spojena především s chybějícím přístupem k elektřině a vhodným zdrojům vytápění. Téma energetické chudoby se ale stalo předmětem diskusí i v Evropě, kde je spojena především se situací, kdy si domácnosti nemohou dovolit adekvátně vytápět byty, účty za energie nepřiměřeně zatěžují jejich rozpočty a jejich byty mají velké energetické ztráty.

Proč vlastně vyčleňovat energetickou chudobu jako samostatnou kategorii, vždyť kdo je chudý, má, logicky, problém i s účty za energie? Důvodem jsou příčiny energetické chudoby, které ji odlišují od jiných typů. Ty lze v zásadě shrnout do tří okruhů: nízké příjmy, vysoké ceny energií a nízká energetická účinnost budov a spotřebičů. Od dalších oblastí života, kde si chudoba vybírá svou daň, se energetická chudoba liší zejména třetí příčinou.

Ve střední a východní Evropě jsou mezi hlavními příčinami zejména špatný stav bytového fondu, monopolní postavení dodavatelů tepla v centrálních systémech a jejich cenová politika a nevyhovující systémy sociálního bydlení. Mezi hlavními skupinami, které jsou zranitelné energetickou chudobou, jsou penzisté, kteří platí za vytápění velkých bytů, kde původně bydlela celá rodina. Mezi další ohrožené patří venkovské domácnosti, samoživitelé a nezaměstnaní, kteří žijí v domech nebo bytech s velkými energetickými ztrátami.

Energetická chudoba je také častou příčinou exekucí nebo dalšího zadlužování – nedoplatek za energie je jednorázovým výdajem, který nízkopříjmové domácnosti nedokáží pokrýt a dávkové systémy na tyto jednorázové výdaje nedokáží reagovat.

Nízkopříjmové domácnosti přitom nemají možnost, jak tuto situaci změnit, a to buď proto, že na zateplení nebo výměnu zdroje vytápění nemají prostředky, nebo žijí v nájmech. U nájemních bytů vstupuje do situace tzv. dilema vlastníka a nájemníka: prostředky do energetické renovace musí investovat vlastník, úspory energie přitom snižují náklady nájemníka. Ani jeden z nich tak není k investici motivován.

Situaci v České republice mohou pomoci změnit programy podpory energetických renovací budov. Je ale nutné je vhodně zaměřit. Třeba v případě Nové zelené úsporám, pokud chce rodina získat dotaci na zateplení, musí investovat desítky až stovky tisíc z vlastních prostředků. Dotace je navíc vyplácena teprve po dokončení a zaplacení realizace. Program tak směřuje dotace ke středně a vysoko příjmovým skupinám, které si takové výdaje mohou dovolit.

Podpůrné programy pro úspory energie je třeba také sladit s přípravou koncepce sociálního bydlení. Jedním z důležitých požadavků totiž je, aby byly sociální byty rozptýlené v běžné výstavbě a nedocházelo tak ke koncentraci těch, kteří je potřebují, do nových ghet. Obce by při zřizování rekonstrukcích a zřizování sociálních bytů měly mít k dispozici finanční prostředky, aby zároveň provedli energetickou renovaci celé budovy.

Ondřej Pašek, Centrum pro dopravu a energetiku

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla