Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Na podzim tohoto roku byla jmenována česká Uhelná komise, která by měla v čele s předsedy ministrem Havlíčkem a Brabcem Vládě doporučit, za jakých podmínek přestane Česká republika těžit a využívat uhlí pro výrobu energie. Devatenáctičlenný poradní orgán vlády České republiky tak bude usilovat o nalezení shody o budoucím využití hnědého uhlí. Ekologické organizace jsou v komisi zastoupeny dvěma mandáty a prosazují transparentní proces směrem k sociálně spravedlivému a rychlému odklonu od uhlí.

Členové komise se na svém druhém jednání shodli na sestavení třech expertních pracovních skupin, které se zabývají stanovením harmonogramu útlumu využití uhlí, a to v kontextu energetického mixu ČR a ochrany klimatu (1), dále stanovením parametrů pro případný útlum zdrojů a problematikou legislativy (2), a identifikací sociálních a ekonomických dopadl útlumu těžby uhlí (3). Práce uhelné komise je tak obohacena o další členy z řad nevládních ekologických organizací a odborníků na obnovitelné zdroje energie, kteří se budou podílet na tvorbě odborných podkladů. Směr a výsledky práce skupin jsou však pochopitelně podmíněny smysluplným zadáním.

Z dosavadních jednání vyplynulo, že komise bude scénáře ukončení těžby a spalování uhlí v České republice sledovat ve vybraných časových horizontech po pěti letech a to od roku 2030 do roku 2050.  Tyto scénáře by měly identifikovat, jak by se vyřazení uhlí pro výrobu elektřiny v jednotlivých letech projevilo na zásobování elektřinou a teplem, stabilitě elektrické sítě či emisích skleníkových plynů a znečištění.

Jednotlivé scénáře by měly být Uhelné komisi předloženy na příštím jednání již 13. ledna a budou dále podkladem pro další práci první pracovní skupiny, která bude zasedat o týden později. Na základě těchto materiálů budou probíhat další jednání o podmínkách odklonu od uhlí a kýženému směřování k uhlíkové neutralitě.

Zuzana Vondrová, Centrum pro dopravu a energetiku

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla