Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Na poslední valné hromadě společnosti ČEZ 21. června 2017 byly mj. schváleny nové stanovy. Tento krok v závěru září napadl akcionář ČEZ a vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jan Rovenský žalobou podanou u Městského soudu v Praze. Poukazuje na to, že změna stanov byla schválena v rozporu s platnou Státní energetickou koncepcí. Vědomé ignorování státní energetické koncepce ze strany státu (tedy majoritního akcionáře) je podle něj v rozporu s dobrými mravy, což je podle podle zákona o obchodních korporacích jedním z možných důvodů ke zrušení usnesení valné hromady soudem.

Podaný návrh požaduje, aby bylo usnesení valné hromady ČEZ, kterým byla změna stanov schválena, prohlášeno usnesením soudu za neplatné. Navrhovatel již v průběhu valné hromady podal proti schválení stanov formální protest, který je zaznamenán v oficiálním zápisu. Podle Rovenského nebyly dozorčí radě společnosti při změnách stanov přiznány nové pravomoci, které jí měly být podle kapitoly 6.6 Státní energetické koncepce svěřeny nejpozději do 31. 12. 2015.

Majoritním akcionářem společnosti ČEZ je Česká republika. Práva akcionáře na valné hromadě vykonává Ministerstvo financí, které je při své činnosti vázáno Státní energetickou koncepcí i dalšími strategickými dokumenty.  Proto se na výkon akcionářských práv státu ve společnosti ČEZ vztahují cíle vytyčené ve Státní energetické koncepci, tedy i cíl rozšíření pravomocí dozorčí rady společnosti ČEZ. Přijaté znění čl. 14 Stanov, které svěřuje dozorčí radě pouze konzultativní funkci vzhledem ke strategickému směřování společnosti ČEZ, významným investičním rozhodnutím a návrhu podnikatelského plánu společnosti, je v přímém rozporu s touto koncepcí.

Vláda přitom na návrh premiéra Sobotky zakázala zástupcům Ministerstva financí na valné hromadě hlasovat pro jiné návrhy, než které připravilo představenstvo firmy, a naplnění SEK tak fakticky znemožnila. Stát tak podle žaloby rezignoval na svoji funkci ochránce veřejného zájmu a selhal při plnění cílů, které si sám vytyčil.

Pokud by soud Rovenskému vyhověl, potvrdil by tak, že stát je při výkonu akcionářských práv vázán i svými vlastními strategickými dokumenty a ohledem na veřejný zájem. Takové rozhodnutí by mělo podstatný význam pro působení státu v dalších obchodních společnostech.

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, řekl: "Pokud stát při výkonu svých vlastnických práv ignoruje vlastní platné strategické dokumenty, je to politováníhodné a znepokojivé. Pokud si ale takový postup fakticky uloží usnesení vlády, jako se tomu letos stalo před valnou hromadou ČEZ, je to tragikomické. Ze Státní energetické koncepce se tak stal nevymahatelný kus papíru. Svojí žalobou se to snažím změnit. Stát nesmí při řízení firem se státní majoritou sedět na sedadle spolujezdce."

Jan Rovenský, Greenpeace ČR

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla