Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Ekologické organizace připravily sadu připomínek k dokumentaci, kterou ČEZ připravil pro hodnocení vlivů nových temelínských reaktorů na životní prostředí (proces EIA). Riziko spatřují v jednostranném směřování energetiky s orientací na obří zdroje a vysokou spotřebu energie, místo postupné modernizace, efektivní průmyslové výroby s menší spotřebou energie a cílených impulsů, které srazí import paliv i účty za energii. Chybou je také podcenění ekonomického rizika záměru.


Nedostatečné zdůvodnění

Zdůvodnění potřebnosti nových reaktorů vychází z představy centralizované energetické soustavy postavené na velkých domácích zdrojích, které budou pokrývat rychle rostoucí spotřebu elektřiny. První podmínkou smysluplné energetické politiky by však měl být nástup cílevědomého úsilí o nízkou spotřebu.

„V dokumentaci se bohužel odráží programový spor o českou ekonomiku. Autoři by ji rádi viděli trvale postavenou na obřích zdrojích a vysoké spotřebě energie,“ popisuje své dojmy po prostudování záměru Martin Sedlák z Hnutí DUHA.

Dokumentaci zcela chybí nezbytné posouzení nulové varianty náhrady zvažovaného výkonu nových atomových bloků kombinací obnovitelných zdrojů elektřiny, zvyšování energetické efektivnosti a snížení exportu elektřiny. Řada letos zveřejněných koncepcí - česká Chytrá energie i evropské studie renomovaných autorů (PricewaterhouseCoopers, Roadmap 2050) ukazují, že je reálné postavit dodávky elektřiny pro Česko i celou Evropu čistě na obnovitelných zdrojích energie. Možnosti scénářů představujících propočtené příležitosti zelených zdrojů však nevzali autoři dokumentace v potaz.

„Dokumentace ve své podstatě odmítá postupnou modernizaci ekonomiky, nástup efektivní průmyslové výroby s menší spotřebou energie,“ pozastavuje se nad uvažováním zpracovatelů dokumentace Sedlák. „Příležitosti ke snižování energetické náročnosti jsou mnohonásobně větší než možnosti dvou nových reaktorů,“ říká s odkazem na propočty zpracované v koncepci Chytrá energie. Podle již zmíněné studie ekologických organizací mohou obnovitelné zdroje výhledově pokrýt dvě třetiny dnešní české poptávky po elektřině.


Účelově omezený záměr

Dokumentace vynechává celou řada staveb a činností navázaných na provoz elektrárny, které způsobí velké ekologické škody. Jde o těžbu uranu v České republice i v zahraničí a celý samotný proces výroby jaderného paliva. Vynechána je i likvidace zařízení a potřeba souvisejících provozů, bez kterých se ČEZ neobejde: sklad vyhořelého paliva a konečné řešení problému vyhořelého paliva. Dokumentace také neposuzuje dopady nového vyvedení elektrické energie ke spotřebitelům.

„Dokumentace nevyhodnotila všechny zásadní a relevantní dopady záměru na životní prostředí,“ kritizuje přístup autorů dokumentu Edvard Sequens. „Provoz nových reaktorů by například výrazně ovlivnil celkové množství vyhořelého jaderného paliva v České republice, a tím i potřebnou kapacitu hlubinného úložiště. Bez posouzení, zda lze vysoceradioaktivní odpad vůbec někde uložit nemůže rozhodnutí o nových reaktorech padnout,“ dodává Sequens s odkazem na stále nevyřešený spor obcí a státu při hledání vhodného místa pro úložiště.


(Ne)hodnocení typů reaktorů i ekonomiky

Způsob posouzení zvažovaných typů reaktorů, kdy autoři dokumentace nedostatečně zhodnotili dopady těžké havárie, například při pádu velkého dopravního letadla, vyvolává nekompletní dojem. Záměr není vyhodnocen podle nejlepších dostupných technik. Což v praxi znamená, že chybí posouzení záměru nejen pro použitou technologii, ale i způsob, jakým jsou zařízení konstruována, budována, udržována, provozována a vyřazována z provozu.

Dokumentace sice slibuje levnou jadernou elektřinu, ale bez analýzy, jak k tvrzení autoři dospěli. Atomová energetika patří k ekonomicky náročným odvětvím a investiční náklady v tomto oboru v uplynulém desetiletí pouze rostly. Navíc chybí ekonomické porovnání v dlouhodobé perspektivě: renomovaná Mezinárodní energetická agentura předpovídá u obnovitelných zdrojů pokles ceny, který by zvýšil konkurenci v celém sektoru energetiky.

Stanovisko ekologických organizací k dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí (proces EIA) pro stavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín. Připomínky Greenpeace Internation (v angličtině).

Text: redakce e-zpravodaje Chytrá energie

Foto: Calla, greens

 

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla